Ανακοινώνεται η διδακτέα ύλη όπως ορίζεται από το Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: