Οι οδηγίες που ακολουθούν, απευθύνονται στους (στις) μαθητές (τριες) του φροντιστηρίου, με σκοπό να εξασφαλιστεί η ευταξία που είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, που αποβλέπει στην καθολική υλοποίηση των στόχων του και του έργου που του ανατέθηκε από τους κηδεμόνες των μαθητών του.

Το ωράριο των διδακτικών ωρών τηρείται αυστηρά και απαρέκλητα. Δεν επιτρέπεται η καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα. Μαθητής (τρια) που καθυστερεί δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.
Οι απουσίες των μαθητών ελέγχονται κάθε διδακτική ώρα και καταγράφονται στο ημερήσιο απουσιολόγιο. Ταυτόχρονα ενημερώνεται τηλεφωνικά ο κηδεμόνας του μαθητή.
Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του μαθητή, ο κηδεμόνας του οφείλει να ενημερώσει τηλεφωνικά τη γραμματεία την ίδια ημέρα της απουσίας
Σε περίπτωση απουσίας, ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει το συντομότερο δυνατόν είτε από τον καθ’ ύλη αρμόδιο καθηγητή είτε από τους συμμαθητές του, τις εργασίες που ενδεχομένως έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα.
Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα που αναγράφονται στο οργανόγραμμα είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας ειδοποιείται την επόμενη της διεξαγωγής του διαγωνίσματος ο κηδεμόνας του μαθητή.
Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου είναι καθορισμένο με βάση το οργανόγραμμα που παραλαμβάνει ο μαθητής κατά την εγγραφή του. Γενικά δε συμβαδίζει ως προς τις αργίες με εκείνες του δημόσιου σχολείου. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, είναι προγραμματισμένα επαναληπτικά μαθήματα τα οποία πρέπει όλοι οι μαθητές να παρακολουθήσουν ανελλιπώς.
Οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά στη λειτουργία του φροντιστηρίου, επιλύεται μόνο από τον διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου κ. Hλία Τσακιρίδη, από τον οποίο ο μαθητής (τρια) ζητά ακρόαση, σε συνεννόηση με τη γραμματεία του φροντιστηρίου.
Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας απαγορεύεται αυστηρά, η με κάθε τρόπο παρακώλυση της παράδοσης ή εξέτασης του μαθήματος. Στις περιπτώσεις ανυπάκουων μαθητών ο καθηγητής τους αποβάλλει από την αίθουσα και τους παραπέμπει στο διευθυντή σπουδών του φροντιστηρίου.
Η παραλαβή των σημειώσεων που διανέμεται στους μαθητές, γίνεται άπαξ. Σε περίπτωση απώλειας ο μαθητής υποχρεούται να προμηθευτεί με δική του δαπάνη τις σημειώσεις που έχασε.
Οι μαθητές οφείλουν να αποφεύγουν την επί μακρόν παραμονή στους χώρους της γραμματείας, ώστε να μη γίνονται υπαίτιοι της καθυστέρησης εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών για τη λειτουργία του φροντιστηρίου.
Οι μαθητές υποχρεούνται να απευθύνονται στον πληθυντικό αριθμό τόσο στους διδάσκοντες όσο και στο υπόλοιπο προσωπικό του φροντιστηρίου.
Οι χώροι του φροντιστηρίου πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Ειδικότερα και ιδιαίτερα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους.
Οι χώροι του φροντιστηρίου πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Ειδικότερα και ιδιαίτερα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους.
Οι χώροι του φροντιστηρίου πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Ειδικότερα και ιδιαίτερα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους.
Οι συσκευές τηλεχειρισμού των κλιματιστικών που υπάρχουν στις αίθουσες, αλλά και τα ηλεκτρονικά συστήματα ανήκουν στη δικαιοδοσία του καθηγητή και δεν επιτρέπεται ο χειρισμός τους από τους μαθητές.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους του φροντιστηρίου αλλά και στον κοντινό περιβάλλοντα χώρο.

Υπεύθυνοι φροντιστηρίου
Τσακιρίδης Ηλίας
Καραβασίλη Βαϊα